Bruk av kirken ved inngåelse av ekteskap

Vi har tidligere skrevet om dåpen som er en av de seremoniene kirken brukes til. Ved å skrive om dåpen gikk vi nærmere inn på historikken og hva som ligger bak de kirkelige seremoniene. De aller fleste har jo vært tilstede ved og brukt kirken i forbindelse med dette, men mange av oss gjør vel dette mer ut i fra tradisjon enn at det ligger en bevisst tanke bak det. I dag skal vi se nærmere på bryllup og vigsel ved inngåelse av ekteskap.

Bryllup2

Vigsel i kirkerommet

Bryllupet er den seremonien, eller rettere sagt den feiringen som følger med inngåelse av ekteskap. Bryllupet består altså vanligvis av to deler. En ektevigsel og en etterfølgende privat bryllupsfest. Vigselen er det ritualet som symboliserer inngåelsen av ekteskapet.

Det som kirkerommet altså brukes til i forbindelse med brylluper er selve vigselen. Brudemesse eller kirkelig vigsel er en religiøs handling som erklærer eller gjør noe hellig. Denne handlingen kalles vigsling, og den kan man også finne igjen i andre sammenhenger. Ordinasjoner av prester/biskoper eller vigsling av kirkerom osv. I dagens samfunn er vigsleren den personen som etter lovgivningen har rett til å forestå vielser etter nærmere bestemte vilkår.

Ektevigsel er et sakrament i flere kirkesamfunn

I både den katolske kirke, den ortodokse kirke og i de orientalske ortodokse kirker blir ektevigsel sett på som et sakrament. Når et par gifter seg betyr det altså at det inngydes guddommelig nåde. I denne sakramentsforståelsen ligger det også at ekteskapet er uoppløselig. Av dette følger at disse kirkene ikke aksepterer at fraskilte gifter seg igjen etter at visse vilkår er oppfylt. Den katolske kirken løser dette ved at ekteskapet erklæres ugyldig av et tribunal basert på visse kriterier. I østkirken er det legalistiske synet på sakramentene enda mindre. Der behandles gjengifte som en krenkelse av sakramentet, og man får ikke gifte seg igjen uten en forutgående botshandling. I enkelte tilfeller kan selve bryllupet være en slik handling.

Bryllup1Giftermål har vært feiret på mange forskjellige måter gjennom tidene. Forskjellige skikker og ritualer er blitt praktisert. Også i dag er det flere forskjellige skikker som følges rundt om i verden. Bryllupet vil dessuten vanligvis bli arrangert på en måte som gjenspeiler det livssynet brudeparet har. I den vestlige verden har man fra gammelt av blitt viet av en prest i en kirke. Fremdeles er vielsen noe som gjerne foretas av en person med et verv i et tros- eller livssynssamfunn. Samtidig er det heller ikke noe i veien for å bli viet uten tilknytning til noe livssyn. Giftermål eller ekteskap har jo også en juridisk dimensjon. Da gjøres det gjerne av notarius publicus eller en annen person med et juridisk verv.  I Norge var det i eldre tider en rekke skikker forbundet med ekteskapsinngåelser som nå så å si er helt avleggs. Idag er brylluper mindre tradisjonsrike enn tidligere.